Magazine Fikar-wa-Adab - Tanzeem Nasl-e-Nau Hazara Mughal