Magazine Chihil Dukhtaran-e-Tarikh - Tanzeem Nasl-e-Nau Hazara Mughal